Adatvédelem

1. Adatkezelő:

Madeuz Kft.

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 23. 1/A.

Levelezési cím: 1071Budapest, Damjanich u. 23. 1/A.

Ügyfélszolgálati telefonszám: 20/580-1640 (hétköznap: 9:00-16:00)

E-mail cím: noemi@onismerkedo.hu; pdramacsoport@onismerkedo.hu

 

2. Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kötelezett

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
– 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

3. Személyes adatok kezelése

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,

b) az a) pontban meghatározottak hiányában az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,

c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy

d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.

 

3.1 Kapcsolatfelvételi adatok:

Kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás e-mailen keresztül

A kezelt adatok köre:

 1. név,
 2. e-mail cím,
 3. telefonszám,
 4. az e-mail tárgyában és törzsszövegében esetlegesen a felhasználó által opcionálisan és önkéntesen megadott további személyes adatok.

 

Az adatkezelés célja: felhasználó azonosítása, kapcsolat felvétele és kapcsolattartás, e-mail üzenet fogadása, információadás és tájékoztatás szolgáltatásokról, a felhasználó személyre szabott igényeinek kiszolgálása.

Érintettek köre: felhasználók, akik a fenti adataikat megadva e-mailen keresztül kérnek időpontot.

 

Kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás telefonos megkeresés útján

A kezelt adatok köre:

 1. név,
 2. e-mail cím,
 3. telefonszám,
 4. minden további személyes adat, amelyet a felhasználó a telefonos hívás során megad.

 

Az adatkezelés célja: felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információadás és tájékoztatás szolgáltatásokról, a felhasználó személyre szabott igényeinek kiszolgálása.

Érintettek köre: felhasználók, akik a fenti adataikat megadva telefonon keresztül veszik fel a kapcsolatot az adatkezelővel.

 

Kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás Messenger csevegés útján

A kezelt adatok köre:

 1. név,
 2. e-mail cím,
 3. telefonszám,
 4. Messenger csevegés útján az üzenet szövegében esetlegesen a felhasználó által opcionálisan és önkéntesen megadott további személyes adatok.

 

Az adatkezelés célja: felhasználó azonosítása, kapcsolat felvétele és kapcsolattartás, online üzenet fogadása, információadás és tájékoztatás szolgáltatásokról, a felhasználó személyre szabott igényeinek kiszolgálása.

Érintettek köre: felhasználók, akik a fenti adataikat megadva kérnek időpontot WhatsApp csevegés útján.

 

Számlázás – üzleti kapcsolat létrejötte esetén

A kezelt adatok köre:

 1. név,
 2. cég esetében adószám,
 3. lakcím,
 4. e-mail cím,
 5. telefonszám,
 6. átutalás esetén a bankszámla kivonaton megjelenő adatok (név, bankszámlaszám)

 

Az adatkezelés célja: számla kiállítása azoknak a felhasználóknak, akik szolgáltatást vettek igénybe.

Érintettek köre: felhasználók, akik a fenti adataikat megadva szolgáltatást vettek igénybe, azaz akik esetében üzleti kapcsolat jött létre.

3.2 Technikai adatok, adatbiztonság

A Madeuz Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Madeuz Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Madeuz Kft. az adatkezelés során megőrzi
– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 

4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, cookie-k

4.1. Cookie-k
A sütik feladata
– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a https://onismerkedo.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k
Ezen cookie-kat harmadik felek használják, elsősorban a Honlap látogatottsági adatainak és egyéb analitikai célokra.
Google Analytics:
A Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt cookie-k azt rögzítik, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a honlapot. A cookie-k többek között az alábbi információkat rögzítik anonim módon:
– a honlapot látogatók száma,
– a honlapot látogatók mely honlapról érkeztek a jelen honlapra,
– a honlapot látogatók a jelen honlap mely oldalait látogatták meg.
Facebook:
A Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) által használt cookie-k lehetővé teszik, hogy különféle Facebook-termékeket biztosíthassanak, valamint segítenek, hogy jobban megérthessük az oldalra látogatóval kapcsolatos birtokukba kerülő adatokat.
A weboldalra látogató a honlapra lépésekor elfogadja a cookie-k használatát. Ha nem szeretné ezt elfogadni, akkor a cookie-k használatát a böngésző beállításaiban le lehet tiltani. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a böngésző megakadályozza az automatikus elfogadást.

4.2. Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Adatkezelő számla kiállítás céljából azon felhasználók adatait, akik személyes adataikat
megadva szolgáltatást vettek igénybe, azaz akik esetében üzleti kapcsolat jött létre, számlák kiállítása
és tárolása érdekében továbbíthatja a Madeuz Kft. könyvelője részére, aki e tekintetben szintén adatfeldolgozónak minősül.
székhely: ….
adatfeldolgozás célja: számlák kiállítása és tárolása

5. Adatok fizikai tárolása

Az adatkezelő és tevékenységi körében az adatfeldolgozó az ezen intézkedésekkel biztosítja
a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek
általi hozzáférésének megtagadását,
b) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának
megakadályozását,
c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt
személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását,
d) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő
használatának megakadályozását,
e) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési
engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
f) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés
útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják
rendelkezésére,
g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely
időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
h) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő
jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását,
i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint
j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés
készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen
megváltoztatni.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az
adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő műszaki megoldással biztosítja,
hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne
legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

6. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatkezelő számítógépes rendszerén keresztül naplózni szükséges az egyes hozzáféréseket és
hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. Adatkezelő munkavállalói, ha a
feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesítik adatkezelő
ügyvezetőjét, vagy a munkáltatói jogok gyakorlóját. Adatvédelmi incidens adatkezelő vevői, szállítói,
egyéb partnerei részéről is jelezhető adatkezelő központi e-mail címén, telefonszámán is.
Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
– az adatvédelmi incidens időpontját,
– az adatvédelmi incidens körülményeit, és hatásait,
– az érintett személyes adatok körét,
– az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
– az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
– az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

 

7. Az érintettek jogai, jogorvoslat, kártérítés, egyebek

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai, egészségügyi
adatai kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, valamint kérheti adatainak – a kötelező adatkezelés
kivételével – törlését vagy személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az érintett minden esetben a fentiekben megjelölt adatkezelő felé élhet bejelentéssel, panasszal,
kérelemmel.
7.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a személyes adatai kezeléséről.
Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30
napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

7.2. Helyesbítéshez, az adatok kezelésének korlátozásához, valamint a törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
Adatkezelő, amennyiben a személyes és/vagy egészségügyi adat a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll, az érintett adatot helyesbíti.
Az adatkezelés az érintett kérelmére korlátozható, ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok
pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága,
helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség
tisztázásának időtartamára, vagy ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli
nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan
feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését
megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, vagy ha a az adatok törlésének lenne helye, de az
adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban
meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok
bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős
lezárásáig, vagy ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs
kötelezettségének teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges.
Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az
adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl
egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy
törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározottak szerint végezhet.
Az adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat – a kötelező adatkezelés kivételével -, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az
adatkezelés jogellenes – ha az adatkezelés alapelveivel ellentétes, ha célja megszűnt, vagy az adatok
további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, ha törvényben,
nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama
eltelt, vagy ha jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja -, vagy, ha az érintett
az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, vagy
ha az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte,
vagy ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének
korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja a helyesbítés,
korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól. A helyesbítés,
korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7.3. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az
adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

7.4. Jogorvoslat
Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a
a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata
céljából, ha az adatkezelő az érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak
érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint
személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az
Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

7.5. Bírósági jogérvényesítés
Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési
műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az
adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes
adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az
adatfeldolgozó köteles bizonyítani.
A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék
előtt is megindíthatja.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett
pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az adatkezelőt, illetve az
adatfeldolgozót a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, vagy az adatkezelés
jogszerűségének helyreállítására, illetve az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan
meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés,
sérelemdíj iránti igényről is.
A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosító adatainak
közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, ha az
alperes adatkezelő, illetve adatfeldolgozó közfeladatot ellátó szerv, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem
súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

7.6. Kártérítés
Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi
joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatfeldolgozó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő
jogszerű utasításainak betartásával járt el.
Az adatkezelő és az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, továbbá a közös
adatkezelők és az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírások megsértésével okozott kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek,
valamint személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az
érintettnek.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő
személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A jelen adatvédelmi tájékoztató 2022. szeptember 21. napjától visszavonásig érvényes